Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten van koop en verkoop, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen of accessoires die worden gesloten door Van Veen Auto’s v.o.f., gevestigd aan de Leidsestraatweg 42-48 te (3443 BV) Woerden.

Begripsbepalingen

In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:

- Auto: een personenauto of bestelauto
- Overeenkomst: de overeenkomst van koop en/of verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen en/of accessoires c.q. tot reparatie en/of onderhoud van een auto
- Koper: degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen en/of accessoires koopt of verkoopt
- Verkoper: Van Veen Auto’s, die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen en/of accessoires verkoopt
- Opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden zoals montage-, demontage-, reparatie-- of onderhoudswerkzaamheden en keuringen
- Opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot het uitvoeren van onderhoud en/of reparaties aan een auto
- Reparateur: degene die een reparatie of onderhoud aan een auto uitvoert c.q. laat uitvoeren
- Garantie: door de fabrikant, importeur of verkoper op een auto, onderdeel of accessoire gegeven garantie c.q. de garantie op een reparatie of onderhoudsbeurt

Artikelen

1. Overeenkomst
2. Prijzen
3. Risico-overgang
4. Betaling
5. Eigendomsvoorbehoud
6. Levering
7. Overmacht
8. Annulering
9. Reparaties en onderhoud
10. Garantie
11. Privacy en gegevensbescherming
12. Afwijkingen
13. Geldigheid en toepasselijk recht

Artikel 1 - De overeenkomst

1.1 Aanbiedingen
Alle door Van Veen Auto’s gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Dit houdt in dat Van Veen Auto’s gerechtigd is een aanbieding ook na acceptatie in trekken totdat zij een schriftelijk of digitaal bericht van aanvaarding heeft verzonden.

Aanbiedingen worden in beginsel schriftelijk gedaan en bevatten voor de aspirant koper voldoende gegevens om zich een goed oordeel te kunnen vormen van hetgeen wordt aangeboden. Eventueel worden waarheidsgetrouwe afbeeldingen bij hat aanbod gevoegd.

In het geval er sprake is van een duidelijke, kennelijke vergissing in het aanbod van Van Veen Auto’s dan is zij daar niet aan gebonden.

Een aanbod moet aanvaard worden binnen de door Van Veen Auto’s gestelde termijn. Hierna vervalt het aanbod, tenzij Van Veen Auto’s na aanvaarding buiten de termijn aangeeft haar aanbod alsnog gestand te willen doen.

1.2 Inhoud overeenkomsten

Een schriftelijke overeenkomst bevat een omschrijving van de te kopen c.q. in te kopen auto, te leveren onderdelen en/of accessoires, en uit te voeren onderhoud en/of reparaties. Verder bevat de overeenkomst de overeengekomen prijs, de wijze en het tijdstip van betaling van deze prijs, de leveringsdatum c.q. datum van uitvoering en de toepasselijke garantie. Wanneer er niets wordt vermeld over garantie dan wordt er geen garantie gegeven.

Artikel 2 - Prijzen

De prijzen als genoemd in de overeenkomsten zijn vast. Van Veen Auto’s is echter gerechtigd een prijsverhoging door te voeren op grond van wijzigingen in:
- heffingen door de overheid (belastingen en/of accijnzen)
- stijging van fabrieks- of importeursprijzen of valutakoersen
- het geven van extra garantie bovenop de wettelijke garantie.

Artikel 3 - Risico-overgang

Als een auto, accessoire en/of onderdeel kapot of verloren gaat voordat deze aan de koper is geleverd dan komt dit voor rekening en risico van Van Veen Auto’s. In alle andere gevallen is dit risico voor de koper.
Als een auto die door Van Veen Auto’s wordt ingekocht kapot of verloren gaat voordat deze aan Van Veen Auto’s is geleverd, komt dit voor rekening en risico van de partij waarvan de auto zou worden ingekocht. Wanneer blijkt dat er met de kilometerstand van een door Van Veen Auto’s ingekochte auto gefraudeerd is, heeft Van Veen Auto’s, naast het recht om de overeenkomst met de verkopende partij te ontbinden, het recht om alle daardoor veroorzaakte schade en kosten op de verkopende partij te verhalen.

Atikel 4 - Betaling

Alle betalingen dienen contant, per pin en/of door bijschrijving op de rekening van Van Veen Auto’s plaats te vinden uiterlijk op het in de overeenkomst genoemde tijdstip. Indien geen expliciet tijdstip van betaling is overeengekomen, moet betaling plaatsvinden op het moment van afleveren van de auto, onderdeel of accessoire c.q. bij het ophalen van de auto na reparatie of onderhoud.

De koper moet het verschuldigde bedrag betalen vóór het verstrijken overeengekomen betalingstermijn. Als de koper daarmee in gebreke is, zendt Van Veen Auto’s eenmaal een kosteloze betalingsherinnering en krijgt de koper de gelegenheid om binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.
Wanneer de koper na het verstrijken van deze termijn nog niet betaalt, is Van Veen Auto’s gerechtigd rente in rekening te brengen. Deze bedraagt minimaal de wettelijke rente. Daarnaast is Van Veen Auto’s in dat geval gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten te berekenen conform het geldende wettelijke stelsel.

Artikel 5 - Eigendomsvoorbehoud

Alle door Van Veen Auto’s aan een koper geleverde zaken blijven eigendom van Van Veen Auto’s totdat al hetgeen op grond van de koopovereenkomst dient te worden betaald, voldaan is.

Zolang Van Veen Auto’s een eigendomsvoorbehoud heeft, is de koper na levering van een auto gehouden deze deugdelijk WA + casco te verzekeren. De koper draagt gedurende deze periode ook het risico van het beschadigd en/of vermist raken van de auto. Daarnaast is de koper gehouden de auto deugdelijk te laten onderhouden en is hij als houder en berijder van de auto aansprakelijk.

Artikel 6 - Levering

Van Veen Auto’s doet haar uiterste best om de door haar in de overeenkomst aangegeven leveringstermijn te halen. Wanneer het desondanks niet lukt om een auto, accessoire en/of onderdeel binnen de overeengekomen termijn te leveren, is Van Veen Auto’s pas in verzuim nadat zij door de koper in gebreke is gesteld. In beginsel heeft Van Veen Auto’s dan nog een termijn van drie weken om alsnog tot levering over te gaan. Wanneer ook deze termijn niet gehaald wordt, heeft de koper het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Ingebrekestelling kan achterwege blijven wanneer:
- Van Veen Auto’s schriftelijk of digitaal heeft laten weten niet te gaan c.q. kunnen leveren
- voor alle partijen uit de overeenkomst duidelijk is dat levering op of voor een bepaalde datum
dient plaats te vinden (bijvoorbeeld wegens speciale omstandigheden of een speciaal doel)

Artikel 7 - Overmacht

Wanneer Van Veen Auto’s door overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, heeft de koper naast het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8 - Annulering

Wanneer Van Veen Auto’s niet in verzuim is, is een koper niet gerechtigd een overeenkomst te annuleren. Van Veen Auto’s is desondanks gerechtigd een eventuele annulering te accepteren, maar de koper zal dan in alle gevallen minimaal een bedrag van 15% van de overeengekomen prijs, met een minimum van € 750,--, aan Van Veen Auto’s dienen te vergoeden binnen 14 dagen na annulering van de overeenkomst. Bij gebreke van tijdige betaling van de schade kan Van Veen Auto’s alsnog aanspraak maken op nakoming van de overeenkomst door de koper. In een dergelijke situatie heeft de koper vervolgens geen recht meer op (een tweede) annulering.

Artikel 9 - Reparaties en onderhoud

Van Veen Auto’s staat er voor in dat de te verrichten werkzaamheden naar behoren en volgens de geldende richtlijnen worden uitgevoerd met vakmanschap en goede materialen. De koper heeft het recht te kiezen voor andere dan de door Van Veen Auto’s geadviseerde materialen, onderdelen, accessoires of werkmethodes. Indien dat gebeurt, wordt er door Van Veen Auto’s echter geen garantie gegeven aan de koper en draagt de koper het risico.
De prijzen worden door Van Veen Auto’s steeds zoveel mogelijk bij benadering opgegeven. In het geval de uiteindelijke prijs meer dan 10% afwijkt van de vooraf opgegeven prijs is Van Veen Auto’s gehouden dit vooraf met de koper te bespreken. Alleen wanneer dit vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen is sprake van een vaste prijs.

Ook de termijn waarbinnen onderhoud en/of een reparatie worden uitgevoerd worden door Van Veen Auto’s steeds zo zorgvuldig mogelijk ingeschat en aangegeven. Wanneer er onverhoopt vertraging is in de afwikkeling meldt Van Veen Auto’s dit steeds tijdig aan de koper. Wanneer er sprake is van overmacht aan de zijde van Van Veen Auto’s heeft de koper geen recht op schadevergoeding.

Van Veen Auto’s verstrekt van iedere reparatie of onderhoudsbeurt een gespecificeerde rekening. Eventueel vervangen onderdelen worden eigendom van Van Veen Auto’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Wanneer de koper een auto niet binnen vijf werkdagen komt ophalen nadat hij van Van Veen Auto’s bericht heeft gehad dat het onderhoud verricht is c.q. de reparatie is uitgevoerd, is Van Veen Auto’s gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen. Deze stallingskosten bedragen minimaal € 100,-- voor iedere dag die of dagdeel dat de auto na het verzenden van het bericht door Van Veen Auto’s niet wordt opgehaald.

Van Veen Auto’s is gerechtigd een auto pas terug te geven aan de koper wanneer deze de kosten voor de uitgevoerde of eerder uitgevoerde reparaties en/of onderhoud volledig zijn betaald.

Artikel 10 - Garantie

Op nieuwe auto’s, accessoires en onderdelen wordt garantie verstrekt door de fabrikant of importeur daarvan. Hier bovenop heeft de koper de rechten die voortvloeien uit de wet.

Op gebruikte auto’s, accessoires en onderdelen wordt door Van Veen Auto’s geen garantie verstrekt tenzij anders schriftelijk is overeengekomen of er op grond van de wet een recht op garantie bestaat.

Van Veen Auto’s staat er voor in dat alle door haar verkochte zaken beantwoorden aan de gesloten overeenkomsten en dat deze eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik en voor het eventueel in de overeenkomst omschreven gebruik nodig zijn.

Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij de consument aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden, zoals relatief minder goede wegen of brandstof van een slechtere kwaliteit.

De garantie vervalt eveneens indien een auto geen of onvoldoende onderhoud krijgt na de aankoop of wanneer er gebreken ontstaan die zijn te wijten aan onvoorzichtig gebruik van de auto, zoals bijvoorbeeld rijden op extreem terrein, roekeloos rijden etc.

Artikel 11 - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en privacy

De persoonsgegevens van consument die worden vermeld op de overeenkomst worden door Van Veen Auto’s verwerkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door deze verwerking kan Van Veen Auto’s de opdracht uitvoeren c.q. de koopovereenkomst uitvoeren en haar garantieverplichtingen jegens de koper nakomen. Verder kan van Veen Auto’s hierdoor de koper tijdig voorzien van actuele productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.

De gegevens van de auto worden opgenomen n het zogeheten tellerstandenregister. Dit is een systeem waarin afgelezen kilometerstanden worden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.
Wanneer een koper niet wenst dat zijn gegevens worden verwerkt ten behoeve van direct mailing kan hij dit aan Van Veen Auto’s kenbaar maken en zal dit gehonoreerd worden.

Artikel 12 - Afwijkingen

Afwijkingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn aanvaard.

Artikel 13 - Geldigheid en toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 maart 2022 en worden door Van Veen Auto’s gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Op deze algemene voorwaarden en alle andere overeenkomsten die Van Veen Auto’s sluit is Nederlands Recht van toepassing.

Showroom
Leidsestraatweg 42-48
3443 BV Woerden
Maandag t/m Zaterdag
10:00 - 18:00
WERKPLAATS
Leidsestraatweg 42-48
3443 BV Woerden
Maandag t/m Vrijdag
08:00 - 17:00
ROUTE
CONTACTGEGEVENS
+31 348 74 63 46
info@vanveenautos.com
Kvk. 78374006
BLIJF OP DE HOOGTE

2024 Van Veen Auto's Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaardenWebsite door Webyo
Menu
WERKPLAATS AFSPRAAK
Bekijk Occasions
Bel ons
phone-handsetcalendar-fullcrossmenu